văn miếu

Bia đá các khoa thi tiến sĩ thời Lê – Mạc tại Văn Miếu Hà Nội

Bia đá

  Bia tiến sĩ Văn Miếu gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam của