nhà khoa học nữ

Những nhà khoa học nữ bị lãng quên

Vera Rubin

  Vera Rubin, Cecilia Payne hay Chien Shiung Wu là những nhà khoa học nữ có nhiều đóng góp cho khoa học Mỹ nhưng đều