người phụ nữ thay đổi cả thế giới

Người phụ nữ thay đổi cả thế giới nhưng chưa từng được công nhận

Người phụ nữ thay đổi cả thế giới nhưng chưa từng được công nhận

  Câu chuyện về một người phụ nữ tài năng nhưng yểu mệnh, thậm chí những đóng góp to lớn của bà cho nhân loại