Mũi đất Kursh

Mũi đất Kursh

Mũi đất Kursh

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Mũi đất Kursh của Litva là Di sản