Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản

Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân