mỏ đá lửa

Các mỏ đá lửa thời đồ đá mới của Spiennesa

Nằm trong khu vực núi đá vôi Spiennescủa Bỉ, các mỏ đá lửa Spiennes là di tích hết sức độc đáo về cuộc sống của những cư dân thời kỳ đồ đá mới trong lịch sử nhân loại.

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Các mỏ đá lửa thời đồ đá mới của