máy bay

Hàng không đã trở nên an toàn hơn như thế nào sau 100 năm?

Máy bay vẫn được xem là phương tiện vận tải an toàn nhất thế giới.

Dưới đây là 12 bức ảnh tóm tắt lịch sử phát triển của các hệ thống an toàn hàng không trong suốt hơn 100 năm