hơi thở cuối cùng của Thomas Edison

Ống nghiệm chứa hơi thở cuối cùng của Thomas Edison

Ống nghiệm chứa hơi thở cuối cùng của Thomas Edison

  Người ta nói rằng trong một chiếc ống nghiệm tại Bảo tàng Henry Ford, Dearborn, bang Michigan, Mỹ đang lưu giữ “hơi thở cuối