Châu bản triều Nguyễn

Châu bản triều Nguyễn

Châu bản

  Châu bản là những văn bản của vương triều đã được nhà vua “ngự phê” bằng mực son đỏ. Châu bản triều Nguyễn là