cha đẻ cảu thuyết nguyên tử

Cha đẻ của thuyết nguyên tử 2.600 năm trước

Chân dung nhà hiền triết Ấn Độ Acharya Kanad.

Nhà hiền triết và triết gia Ấn Độ Acharya Kanad được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho thuyết nguyên tử hơn hai